نمایش 1–12 از 39 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کلیــۀ فعالیت های ورزشــی، نیازمنــد امکانــات و تجهیزات ویژه ای هستند و از نظر مدیریت و بهره برداری، مستلزم آگاهی ها و تخصص خاص خود می باشند. در مرحلۀ بهره برداری از تجهیــزات ورزشــی، باید نوع برنامه ریــزی و مدیریــت خاصــی بــا دقــت انتخــاب و رعایــت شــوند و به نحــوه مطلوبــی مورد اســتفاده قــرار گیرنــد تا باعــث بهــره وری بیشــتر گردنــد.